WAT ZIJN DE PITVOORWAARDEN

Algemene consumentenvoorwaarden PitPas (per 1 januari 2014).

Spaarsysteem
Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke chipkaart of app, de Pit Pas, waarop door deelnemende bedrijven gratis spaarpunten worden geplaatst aan de hand van bij het bedrijf gedane aankopen vanaf € 1,-. De PitPas is bij de deelnemende bedrijven te verkrijgen tegen betaling van een niet terugvorderbaar bedrag van € 2,50. Bij aanschaf ontvangt de deelnemer 100 punten als startsaldo kado.

Deelnemers
Iedere consument vanaf 16 jaar met een adres in Nederland kan deelnemen aan het spaarsysteem. Registratie vindt plaats op de website van PitPas, of door het volledig invullen van een inschrijfformulier na de aanschaf van de PitPas.

Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een centrale database die met inachtneming van de ter zake geldende privacywetgeving wordt beheerd (namens) de Stichting Pit Kesteren, gevestigd te Kesteren, handelsregisternummer 59883979. Registratie van uw persoonlijke gegevens zijn voor naleving van de verplichtingen tegenover de PitPas houders, het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek, en voor informatieverstrikking ( per e-mail ) van de PitPas aanbiedingen.

Uitgifte spaarpunten
Bij aankoop van producten of diensten, bij aan het spaarsysteem deelnemende bedrijven, kan de consument door middel van het laten bijschrijven van spaarpunten op zijn/haar PitPas, sparen voor latere bestedingen bij de deelnemende bedrijven. Bijschrijving kan alleen in combinatie geschieden met aankoop van goederen en/of diensten. Op een later tijdtip bijschrijven van de punten is onmogelijk.

Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaarpunten op de PitPas, met een waarde van meer dan 1.000 punten, kan door de stichting tot correctie worden overgegaan en bent u verplicht ten onrechte ontvangen spaarpunten af te laten boeken respectievelijk de waarde van de reeds verzilverde onterecht ontvangen spaarpunten terug te betalen. De stichting heeft het recht uw aankoopnota’s op te vragen teneinde het saldo te verifiëren.

Verzilvering spaarpunten
De spaarpunten kunnen alleen worden verzilverd bij de deelnemende bedrijven. Alleen bij betaling van producten en/of diensten, kan ( gedeeltelijk) het aankoopbedrag met spaarpunten worden betaald. Bij verzilvering geldt: 1 spaarpunt = 1 eurocent. De betreffende spaarpunten worden dan door de winkelier van het gespaarde saldo afgeboekt. Deelnemende bedrijven kunnen besluiten bij acties een hogere waarde aan de spaarpunt toe te kennen. Verzilvering van spaarpunten is alleen mogelijk als de PitPas op naam is geregistreerd. De PitPas is persoonlijk, wat wil zeggen dat de spaarpunten uitsluitend kunnen worden verzilverd door de houder van de betreffende PitPas.
Spaarpunten kunnen nimmer tegen contant geld worden ingewisseld.

Beëindiging deelname
Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. De spaarpunten die op dat moment op de pas staan kunnen worden verzilverd conform het voorgaande artikel. Als er op een PitPas in de periode van 12 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden wordt deze spaarpas onbruikbaar en vervalt het gespaarde saldo.

Ingeval van frauderen met de PitPas, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, of enig handelen dat in strijd is met deze consumentenvoorwaarden, of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat de stichting of een van de deelnemende bedrijven schade lijden, is de stichting gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang uw deelname te beëindigen, het spaarsaldo te laten vervallen, en/of te verrekenen met de eventueel door uw toedoen geleden schade.

Wijzigingen of beëindiging PitPas
De Stichting Pit Kesteren kan te allen tijde het spaarsysteem beëindigen. Deelnemende consumenten zullen hierover vroegtijdig worden ingelicht. De gespaarde punten kunnen in een nader te bepalen periode worden verzilverd conform artikel 5, na welke periode het spaarsaldo vervalt.

Diefstal of verlies
In geval van verlies of diefstal van de PitPas, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij een van de deelnemende bedrijven. Deze pas wordt dan direct geblokkeerd. Na identiteits-verificatie kunnen de gespaarde punten op een nieuw aan te schaffen PitPas worden bijgeschreven.

Correspondentie
Correspondentie verbandhoudende met het spaarsysteem, evenals wijzigingen in uw gegevens, kan worden gestuurd naar ons emailadres, info@pitpartners.nl, of naar de Stichting Pit Kesteren, Stationsstraat 1, 4041 AB Kesteren.

Geschillen
Geschillen over het spaarsysteem kunnen door de deelnemer schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting, waarna de stichting na hoor en wederhoor te hebben toegepast en conform de wettelijke besluitvormingsregels een voor spaarders, bedrijven en de Stichting bindende beslissing neemt.
 

PITPARTNERS FACEBOOK

Nieuwsbrief

PITNIEUWS

ADVERTENTIES
advertentie
advertentie
advertentie
advertentie
advertentie
advertentie
advertentie
advertentie
advertentie